Haberler

SPK Lisanslama Sınav ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Mail Gönder


Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ


Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) 14 Ağustos 2014 tarih ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen temel düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:

- Lisans türleri ve her bir lisans için alınması gereken sınav konuları uluslararası örnekler ve yeni sermaye piyasası mevzuatı dikkate alınarak güncellenmiş, her bir lisans sahibinin çalışabileceği alanlar dikkate alınarak sınav konuları alanlar itibariyle belirlenmiş, modül sistemine geçilerek aşama aşama lisans alınabilmesine imkan sağlayan bir yapı oluşturulmuştur.
Yeni düzenleme ile lisans türleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
  • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
  • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
  • Türev Araçlar Lisansı
  • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
  • Kredi Derecelendirme Lisansı
  • Konut Değerleme Lisansı
  • Gayrimenkul Değerleme Lisansı

- Lisans alma şartları netleştirmiş, mezuniyet konusunda belirlemelerde bulunulmuş, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim şartı öngörülmüştür.
- Her bir lisans türü için farklı kapsamda meslek kuralları ve etik değerler sınav konuları arasına eklenmiş, böylece lisans sahiplerinin görevleri esnasında teknik bilgi kapasitelerinin artırılması yanında etik değerleri de dikkate alarak görevlerini icra etmeleri hedeflenmiştir.
- Sınavların geçerlilik süresi ve lisans sahibi olanların katılması gereken yenileme eğitimlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
- İstanbul’un bir finans merkezi olması projesi kapsamında, yabancı uyruklu kişilere ve yurt dışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalışmış olan Türk uyruklu kişilere yabancı lisans belgeleri ile Türkiye’deki sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda belirli unvan veya görevlerde çalışma imkanı sağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.


14 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29088

TEBLİĞ


Sermaye Piyasas
ı Kurulundan:


SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN  LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA

İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (VII-128.7)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak sınavlara, bu sınavlar sonucunda verilecek lisanslara, lisanslarla ilgili düzenlenecek eğitim programlarına ve lisanslı personelin sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Kanunda belirtilen sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan belirli unvan veya niteliklere sahip kişileri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Derecelendirme kuruluşu: Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları ile Türkiyede derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarını,

b) Gayrimenkul değerleme şirketi: Kurulca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerini,

c) Halka açık ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları,

ç) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

d) Kolektif yatırım kuruluşu: Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarını,

e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

f) Lisans: Sınavlarda başarılı olunması ve diğer lisans alma koşullarının sağlanması halinde ilgili faaliyet alanı itibarıyla SPL tarafından verilen mesleki yeterliliği gösterir belgeyi,

g) Sınav: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanlara lisans verilmesi amacıyla yapılan sınavları,

ğ) Sınav Kurulu: SPL bünyesinde lisans türleri ve sınav konuları ile ilgili öneriler geliştiren ve fiilen sınavların yapılmasından sorumlu olan bağımsız kurulu,

h) Sicil tutma: Kanunda belirtilen sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan lisansa tabi personele ait bilgilerin kaydının tutulması, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuya açıklanması faaliyetini,

ı) SPL: Kurul tarafından sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanlara lisans verme, lisans sahibi kişilerin sicilini tutma ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemekle yetkilendirilen Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketini,

i) Yatırım kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,

j) Yönetim Kurulu: SPL Yönetim Kurulunu,

k) Yönetim Kurulu Başkanı: SPL Yönetim Kurulu Başkanını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Lisans Türleri, Lisansa Tabi Personel ve Lisans Alma Şartları

 

Lisans türleri

MADDE 5 (1) Sınavlarda başarılı olunması ve diğer lisans alma koşullarının sağlanması halinde alınabilecek lisans türleri aşağıda sıralanmaktadır:

a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı,

b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı,

c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,

ç) Türev Araçlar Lisansı,

d) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı,

e) Kredi Derecelendirme Lisansı,

f) Konut Değerleme Lisansı,

g) Gayrimenkul Değerleme Lisansı.

 

Lisansa tabi personel

MADDE 6 (1) Halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerleme şirketlerinde ve Kanunda yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, 5 inci maddede sayılan lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadırlar.

(2) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu, Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar da Konut Değerleme Lisansının gerekli olduğu görevlerde çalışabilirler.

(3) Lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışması mümkündür. Ancak, yardımcı olarak çalışılan süre farklı kurumlarda dahi olsa 3 yılı geçemez.

(4) Lisans sahibi kişilerin lisansa tabi görevlerde çalışabilmelerine ilişkin Kurulca tecrübe ve/veya belli eğitim programlarına katılım şartı getirilebilir.

 

Lisans alma şartları

MADDE 7 (1) Belirli bir lisansın alınabilmesi için belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavında başarılı olunması gerekmektedir.

(2) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınav konularının tamamı

MADDE 8 (1) Lisanslama sınavlarında yer alan sınav konularının tamamı aşağıda topluca verilmektedir:

a) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,

b) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,

c) Sermaye piyasası araçları 1,

ç) Sermaye piyasası araçları 2,

d) Yatırım kuruluşları,

e) Finansal piyasalar,

f) Finansal yönetim ve mali analiz,

g) Genel ekonomi,

ğ) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,

h) Ticaret hukuku,

ı) Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi,

i) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,

j) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme,

k) Gayrimenkul değerleme esasları,

l) İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi,

m) Muhasebe ve finansal raporlama,

n) Kredi derecelendirmesi,

o) Kurumsal yönetim,

ö) Gayrimenkul mevzuatı.

 

Lisanslara göre sınav konuları

MADDE 9 (1) Lisans türlerine göre sınav konuları aşağıda sıralanmaktadır:

a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı;

1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,

2) Sermaye piyasası araçları 1,

3) Yatırım kuruluşları,

4) Takas, saklama ve operasyon işlemleri.

 

b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,

2) Sermaye piyasası araçları 1,

3) Sermaye piyasası araçları 2,

4) Yatırım kuruluşları,

5) Finansal piyasalar,

6) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,

7) Finansal yönetim ve mali analiz,

8) Ticaret hukuku,

9) Muhasebe ve finansal raporlama.

 

c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,

2) Sermaye piyasası araçları 1,

3) Sermaye piyasası araçları 2,

4) Yatırım kuruluşları,

5) Finansal piyasalar,

6) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,

7) Finansal yönetim ve mali analiz,

8) Ticaret hukuku,

9) Muhasebe ve finansal raporlama,

10) Genel ekonomi,

11) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,

12) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.

 

ç)  Türev Araçlar Lisansı;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,

2) Sermaye piyasası araçları 1,

3) Sermaye piyasası araçları 2,

4) Yatırım kuruluşları,

5) Finansal piyasalar,

6) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,

7) Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi,

8) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.

 

d) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,

2) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,

3) Ticaret hukuku,

4) Muhasebe ve finansal raporlama,

5) Kurumsal yönetim.

 

e) Kredi Derecelendirme Lisansı;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,

2) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,

3) Ticaret hukuku,

4) Muhasebe ve finansal raporlama,

5) Kredi derecelendirmesi.

 

f) Konut Değerleme Lisansı;

1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,

2) Gayrimenkul değerleme esasları.

 

g) Gayrimenkul Değerleme Lisansı;

1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,

2) Gayrimenkul değerleme esasları,

3) İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi,

4) Gayrimenkul mevzuatı.

(2) Sınav konularının alt başlıkları Kurul tarafından belirlenir.

 

Sınavlarla ilgili muafiyet

MADDE 10 (1) Uluslararası kabul görmüş, Kurulca tanınan ve duyurulan bir kuruluştan sertifika almış olanların, bu sertifikaya denk gelen lisansı alabilmek için varsa fark sınav konularına girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

(2) Bilişim personeli hariç meslek personeli olarak Kurulda geçen çalışma süreleri toplamı en az 3 yıl olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansını; en az 5 yıl olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansını, Kredi Derecelendirme Lisansını, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansını ve Konut Değerleme Lisansını; en az 8 yıl olanlar ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansını, Türev Araçlar Lisansını ve Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazanırlar. Süreye bağlı olmaksızın Kurul Başkanlığı ve Üyeliği ile Kurulda en az 2 yıl süreyle Başkan Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş olanlar ise tüm lisansları almaya hak kazanırlar. Bu fıkra uyarınca lisans alanlara ilgili lisanslarla çalışabilmek için başkaca şart aranmaz ve bu Tebliğin lisans yenileme eğitimlerine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

 

Sınavların yapılması ve başvuru esasları

MADDE 11 (1) Lisanslama sınavları, Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde, bu Tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak SPL tarafından yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulur. Sınavlar elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak gerçekleştirilebilir. Sınav başvuru esasları, başvuruda bulunacak kişilerde aranacak nitelikler, sınav şekli, alt konu başlıkları, soru adetleri, soruların puan ve ağırlıkları gibi hususlar SPLnin İnternet sitesinde açıklanır.

(2) Sınav başvuruları İnternet üzerinden kabul edilir. Sınav giriş belgeleri de yine adaylar tarafından İnternet üzerinden alınır. Sınav giriş belgeleri ayrıca sınava katılacak adayların adreslerine postalanmaz. Sınava girecek kişilerin başvuruları üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sınava girmesi uygun bulunanlar, sınav tarihinden en az 15 gün önce SPLnin veya SPLnin işbirliği yaptığı kuruluşun İnternet sitesinde duyurulur. Başvurular, aşağıdaki hususlardan birinin varlığı halinde reddedilebilir:

a) Başvuru sahibinin bu Tebliğde aranan koşulları taşımaması,

b) Başvuruya eklenmesi gereken bilgi ve belgelerin eksik olması,

c) Verilen bilgi ve belgelerin doğru olmaması ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaması.

(3) Sınavların elektronik ortamda yapılması durumunda Sınav Kurulu tarafından farklı başvuru esasları belirlenebilir.

 

Sınav notları ve sınav notlarının geçerlilik esasları

MADDE 12 (1) Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir. İlk sınav başvurusunda, ilgili sınav konularının tamamının seçilmesi zorunludur. Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50nin veya aritmetik ortalamanın 60’ın altında olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak veya not yükseltmek amacıyla istenilen sınav konusunun seçilmesi mümkündür. Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir. Ancak, sınava başvurulduğu halde girilmemesi durumunda önceki not geçerliliğini korur.

(2) İlk kez girilen sınavın tarihi ile lisans almaya hak kazanılan tarih arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir. İlk kez girilen sınavın tarihinden itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 3 yıl geçen sınav konularından almış oldukları notlar dikkate alınmaz.

(3) Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olmak zorunlu değildir. Başarısız olunan sınav konularına daha sonra girilerek lisans sınavlarını tamamlamak mümkündür. Daha önce almaya hak kazanılan lisanslar dolayısıyla başarılı olunan sınav konularına, gerekli olması halinde ilgili lisansın yenileme eğitimine katılmış olmak koşuluyla, daha sonraki lisans sınavlarında tekrar girilmez, sadece fark konuların sınavları alınır. Aynı şekilde, bir lisans almaya hak kazanılmış olunmasa dahi, daha önce herhangi bir lisansı almak için girilen sınavlar sonucunda başarılı olunan sınav konularına, sınav tarihlerinden itibaren 3 yıl geçmemiş olmak koşuluyla, daha sonraki diğer lisans sınavlarında tekrar girilmez, sadece fark konuların sınavları alınır.

(4) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları sınavında başarılı olanlar dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları sınavından da başarılı olmuş sayılır.

(5) Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, iki sınav arasında en az 60 gün olur.

 

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 13 (1) Sınavlara katılan adaylardan;

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,

b) Sınavda kopya çektiği veya verdiği tespit edilenlerin,

c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasının sınava girmesine imkan tanıyanların,

ç) Sınav kurallarına uymayanların,

sınavları Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır.

(2) Yukarıda belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmazlar. Sınavları geçersiz sayılarak 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmayacak kişiler kendilerine bildirimin tebliğini izleyen 10 iş günü içinde yazılı olarak Kurula itiraz edebilirler. Bu itirazlar, Kurul tarafından 30 iş günü içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere ilgili sınavlar Kurul kararıyla iptal edilir.

 

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14 (1) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların İnternette ilanını izleyen 15 iş günü içinde İnternet üzerinden SPLye yapılır. İtirazları Sınav Kurulu 30 iş günü içinde karara bağlar. Sınav Kurulunun kararlarına karşı, kararın ilgiliye tebliğini izleyen 10 iş günü içinde Kurula yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul itirazlara ilişkin kararını 15 iş günü içinde verir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Kurulu

 

Sınav Kurulu

MADDE 15 (1) Gerek sınavın etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak, gerekse sınav süreci, lisans türleri ve sınav konuları ile ilgili öneriler geliştirmek üzere bağımsız bir Sınav Kurulu oluşturulur. Sınav Kurulu 5 üyeden oluşur. Üyeler, Kurul Başkanı tarafından bir başkan ve bir de başkan vekili belirlenmek suretiyle seçilir. Üyelerin en az 3’ü Kurul meslek personeli veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip kişiler arasından seçilir.

(2) Sınav Kurulu üyelerine, SPL tarafından, SPL Yönetim Kurulunca belirlenen ücret ödenir.

(3) Sınav Kurulu, Sınav Kurulu Başkanının yazılı veya sözlü davetiyle, en az 3 üyenin katılımıyla toplanır ve en az 3 üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır.

(4) Sınav Kurulu üyeleri görevleri süresince ve görevden ayrıldıkları tarihten itibaren 2 yıl boyunca hiçbir şekilde lisanslama sınavlarına hazırlık eğitimi veremezler.

 

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 16 (1) Sınavlar, Sınav Kurulu tarafından yürütülür. Sınav Kurulunun operasyonel hizmetleri SPL tarafından yerine getirilir. Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Lisans türleri ile ilgili önerilerde bulunmak,

b) Sınavlara ilişkin iş akışını belirlemek,

c) Sınav sorularının hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek,

ç) Soru hazırlaması istenecek kişi ve kurumlar ile soruları gözden geçirecek kişileri belirlemek,

d) Soru yazarlarına ödenecek telif ücretini ve gözden geçirme ücretini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar için adaylar tarafından ödenecek itiraz ücretini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Sınav soru bankasını oluşturmak, soru bankasını oluştururken gerekli görülen hallerde Kurul meslek personeli, akademisyenler ve ilgili sermaye piyasası kurumlarının temsilcileri ile çalışmak, bu kişilerle komisyonlar kurmak,

g) Soru bankasının güncellenmesini temin etmek,

ğ) Sınavlara katılacak adaylara yönelik çalışma kitapları oluşturulması amacıyla Kurul meslek personeli, ilgili sermaye piyasası kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve alanında uzman diğer kişilerden oluşan komisyonlar kurmak,

h) Sınav soru setlerini düzenleyerek sınava hazır hale getirmek,

ı) Sınav tarihlerini belirlemek,

i) Sınavların yapılacağı şehirleri (sınav merkezlerini) belirlemek,

j) Sınavlarda sorulacak soruların gizliliğini temin etmek ve sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,

k) Adayların sınava kabulü ile ilgili konularda nihai kararı vermek,

l) Sınav konularını ve sınav sistemini geliştirmek amacıyla önerilerde bulunmak,

m) Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını analiz etmek,

n) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.

(2) Yönetim Kurulu, Sınav Kurulunun önerisi üzerine veya ihtiyaç duyulması halinde lisans türleri, sınav konuları ve sınav soruları ile ilgili konularda çalışmak üzere komisyonlar kurabilir veya danışmanlık hizmeti alabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Lisans Yenileme Eğitimi, Lisansın Askıya Alınması veya İptal Edilmesi

 

Lisans yenileme eğitimi

MADDE 17 (1) Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar. Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri Kurul tarafından belirlenir. Lisans yenileme eğitimleri SPL tarafından veya SPLnin işbirliği yaptığı kuruluş tarafından düzenlenir.

(2) Lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında lisans alınmaya hak kazanıldığı tarih esas alınır.

(3) Lisans yenileme eğitimleri sonunda sınav yapılmaz, ancak eğitim süresinin en az %90’ına katılım zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar eğitimi yeniden almak zorundadırlar.

 

Lisansın askıya alınması veya iptal edilmesi

MADDE 18 (1) Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.

(2) Lisanslı kişilerin Kanuna, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde lisanslarının geçici veya sürekli olarak iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sicil

Sicil tutma

MADDE 19 (1) Lisansa tabi kişileri istihdam eden sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar, bu kişilerin işe giriş tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde SPLye bildirimde bulunmak zorundadırlar. Söz konusu kişilerin işten ayrılmaları halinde de, ayrılış tarihinden itibaren yine 10 iş günü içerisinde söz konusu kişileri istihdam eden sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar tarafından SPLye bildirimde bulunulması zorunludur. Bu bildirimler Kurul tarafından belirlenen içeriğe ve yönteme göre yazılı veya elektronik olarak yapılır.

(2) Sicil kaydında tutulacak bilgiler ile bu bilgileri iletmekle yükümlü olacaklar Kurul tarafından belirlenir.

 

Sicil kaydı arama zorunluluğu

MADDE 20 (1) Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar istihdam edecekleri sicile konu personele ait sicil bilgilerini, hizmet akdini imzalamadan önce, SPLden talep etmek zorundadırlar.

 

Kamuya açıklama

MADDE 21 (1) Sicil bilgilerinden Kurulca uygun görülenler, borsalar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara açık tutulur. Sicil bilgilerinin, kamu yararı açısından Kurulca uygun görülen kısmı, talep edenlere elektronik ortamda ya da yazılı olarak verilir.

(2) Bu maddenin uygulanmasında 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Düzenlemelere uyum ve sır saklama yükümlülüğü

MADDE 22 (1) Sınav Kurulu üyeleri, alt komisyon üyeleri ve SPLye danışmanlık hizmeti verenler ile SPLnin ilgili personeli göreve başlamadan önce bu Tebliğe ve SPL esas sözleşmesine uyacaklarını, uymadıkları takdirde SPLnin uğrayacağı zararları karşılayacaklarını yazılı olarak beyan ederler.

(2) Sınav Kurulu üyeleri, alt komisyon üyeleri, SPLye danışmanlık hizmeti verenler ve SPLnin diğer personeli sıfat ve görevleri dolayısıyla, SPLye, ilgililere veya üçüncü kişilere ait öğrendikleri her türlü kişisel bilgileri ve sırları, mevzuatla izin verilen haller haricinde, herhangi bir surette açıklayamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlama veya başkalarını zarara uğratma amacıyla kullanamazlar. Bu yükümlülük söz konusu kişilerin görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

 

Ücretler

MADDE 23 (1) SPL tarafından alınacak sınav ücreti, lisans belgesi ücreti, sicil tutma ücreti, lisans yenileme eğitimi ücreti ve diğer her türlü ücret Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurulun onayı ile kesinleşir.

 

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 24 (1) Sınava başvuruda bulunanlar ile sınava katılanların belgeleri en az 10 yıl süre ile saklanır.

 

Lisans gerektiren unvan ve görevler

MADDE 25 (1) Kurulun ilgili düzenlemelerinde aksi belirlenmedikçe, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda ek-1de belirlenen unvan ve görevlerde veya bunlara eşdeğer unvan ve görevlerde çalışacak kişilerin, yine ek-1de belirlenen lisanslara sahip olmaları gerekmektedir.

(2) Kurulca, ek-1dekilerin dışında, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çeşitli unvan ve görevlerde bulunacaklara bu Tebliğde belirtilen lisanslardan bir veya bir kaçını alma zorunluluğu getirilebilir veya belirlenen lisans alma zorunlulukları kaldırılabilir.

 

Yabancı belgelerle çalışma hakkı

MADDE 26 (1) Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisansa tabi görevlerde çalışacak kişiler, yabancı uyruklu olmaları veya yurt dışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalıştıklarını tevsik etmeleri halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip ek-2de belirtilen lisanslar ile yine ek-2de belirtilen Kurul lisanslarını gerektiren unvan ve pozisyonlarda görev alabilirler. Benzer yabancı belgeler Kurulca değerlendirilir ve bunlarla ilgili görev alma hakları  ilan edilir.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 27 (1) 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 34) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Daha önce verilen lisans belgelerinin denklik durumu

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce verilmiş olan lisansların denklik durumu ek-3teki tabloda verilmiştir.

(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almış kişiler lisans belgeleri ile birlikte SPLye başvurmaları halinde, lisans belgelerine denk gelen yeni lisans belgelerini alabileceklerdir.

 

Daha önce başarılı olunan sınav konularının denklik durumu

GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce girilip de başarılı olunan sınav konularının denklik durumu ek-4teki tabloda verilmiştir.

 

Daha önce kazanılan lisans alma hakları ve diğer haklar

GEÇİCİ MADDE 3 (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almaya hak kazanan kişiler, lisans belgelerini almamış olsalar dahi gerekli belgelerle birlikte SPLye başvurmaları halinde, önceki lisanslara denk gelen yeni lisans belgelerini alabileceklerdir.

(2) 11/7/2007 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansını almaya hak kazananların, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı ile aracı kurumlarda müfettiş ve iç kontrol elemanı olarak çalışma hakları saklıdır.

 

Daha önce girilen sınavlarda geçme notları

GEÇİCİ MADDE 4 (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almak üzere girilen, ancak bu Tebliğden önceki mevzuat hükümlerine göre başarılı olunamayan ve süre geçmesi nedeniyle silinmemiş sınav konularının her birinden alınmış notların 100 üzerinden en az 50 ve tüm sınav konularından alınmış notların aritmetik ortalamasının da en az 60 olması durumunda adaylar başarılı sayılır. Bu şartı sağlayamayan adaylar da bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki sınavlara girerek sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 almaları ve tüm sınav konularından aldıkları notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması durumunda başarılı sayılır.

 

Daha önce yardımcı olarak çalışan personelin durumu

GEÇİCİ MADDE 5 (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışan personel de, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en fazla 3 yıl süre ile yardımcı olarak çalışabilir.

 

Lise mezunu personelin durumu

GEÇİCİ MADDE 6 (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lise mezunu olarak lisans alanların lisansları geçerliliğini korur. Aynı şekilde, bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lise mezuniyetinin yeterli sayıldığı lisans türleri için lise mezunu adayların başarılı oldukları sınavlar, daha önce lise mezuniyetinin yeterli sayıldığı lisans türlerine bu Tebliğde denk gelen lisansların denk sınavlarına sayılır ve bu adaylar lise mezunu dahi olsa eksik sınavlarını tamamlayarak denk olan yeni lisansları alabilirler.

 

Önceden aranan tecrübe şartı

GEÇİCİ MADDE 7 (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için başvuran ve bu lisansların sınavlarının bir kısmından veya tamamından başarılı olan adaylar için de bu Tebliğden önceki mevzuat hükümlerine göre lisans belgelerinin verilmesi aşamasında aranan tecrübe koşulu aranmaz.

 

Yatırım kuruluşları personeli ile ilgili geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 8 (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla aracı kurumlarda genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak çalışanların son 1 yıldır bu görevde bulunmaları ve mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az 7 yıllık mesleki deneyime sahip olmaları halinde bu kişilerde 25 inci maddede belirtilen lisans şartı aranmaz.

(2) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla aracı kurumlarda çalışan genel müdür ve genel müdür yardımcıları, kredili işlem sorumluları ile yatırım danışmanlığı faaliyet izni olmayan aracı kurumlar ve mevduat ve katılım bankalarında çalışan araştırma uzmanları ve bunların yöneticileri bu Tebliğ ile getirilen lisans şartlarını Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde sağlarlar. Aksi takdirde bu görevlerde çalışamazlar.

 

Yürürlük

MADDE 28 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

 

Ek-1

Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

 

Unvan ve Görevler

Gerekli Lisanslar

YATIRIM KURULUŞLARI

 

Aracı Kurum

(Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.)

 

Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 

Genel Müdür Yardımcısı ve İhtisas Personelinin Görev Yaptığı Birimin Bağlı Bulunduğu Kademelerdeki Yöneticiler (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler

 

a) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

(Birimde kaldıraçlı alım satım işlemleri dahil türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi

Türev Araçlar Lisansı

c) Portföy aracılığı birimi yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

(Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

d) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

(Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

e) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileri 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Müşteri Temsilcisi (emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetleri sırasında müşteri temsilciliği yapan personel)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Türev Araçlar Personeli (türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli)

Türev Araçlar Lisansı

Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

(Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

Kredili İşlem Sorumlusu (özkaynak oranlarının uygunluğunu, müşterilerin risklerini takip eden personel)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Teftiş Birimi Yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Müfettiş

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

İç Kontrol Elemanı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

Risk Yönetim Elemanı (portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

(Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

Araştırma Uzmanı (yatırım danışmanlığı faaliyet izni olmayan aracı kurumlarda genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Yatırım Danışmanı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Portföy Yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

Kurumsal Finansman Uzmanı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Takas Operasyon Sorumlusu

 

a) Takas ve Operasyon Sorumlusu

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

b) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Borsa Üye Temsilcisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

İrtibat Bürosu Sorumlusu

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Şube Müdürü

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

Banka

(Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak aranır.)

 

Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler

 

a) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

(Birimde kaldıraçlı alım satım işlemleri dahil türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi

Türev Araçlar Lisansı

c) Portföy aracılığı birimi yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

(Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin işlevsel olarak bağlı olduğu birimin yöneticileri  

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

d) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

(Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

e) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileri 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Müşteri Temsilcisi (emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetleri sırasında müşteri temsilciliği yapan personel)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Türev Araçlar Personeli (türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli)

Türev Araçlar Lisansı

Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

(Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

Risk Yönetim Elemanı (portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

(Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

Araştırma Uzmanı (mevduat ve katılım bankalarında genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Yatırım Danışmanı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Portföy Yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)

Kurumsal Finansman Uzmanı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Takas ve Operasyon Sorumlusu

 

a) Takas ve Operasyon Sorumlusu

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

b) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

 

Portföy Yönetim Şirketi

 

Genel Müdür

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Genel Müdür Yardımcıları

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

İç Kontrol Elemanı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Müfettiş

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Araştırma Uzmanı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Yatırım Danışmanı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Portföy Yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Portföy Yöneticisi (Türev araç işlemi yapılması halinde)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Risk yönetim birimi personeli

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Yönetim kurulu üyelerinden biri

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Müdürü

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

Portföy Saklama Kuruluşu

 

Saklama Hizmet Birimi Yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

İç Kontrol Elemanı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Risk yönetim birimi personeli

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Takas ve Operasyon Sorumlusu

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Emeklilik Yatırım Fonu

 

Risk yönetim birimi personeli

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Serbest Fon

 

Portföy Yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Garantili ve Koruma Amaçlı Fon

 

Portföy Yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu

 

Portföy Yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3

Portföy Yöneticisi (Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilmesi halinde)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Gayrimenkul Yatırım Fonu

 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

 

Genel Müdür

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Risk yönetim birimi personeli

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı (Ortaklığın esas sözleşmesinde türev araç işlemine taraf olmayacağına ilişkin hüküm yoksa)

İç Kontrol Elemanı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Müfettiş

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Portföy Yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Portföy Yöneticisi (Portföye türev araç dahil edilmesi halinde)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

 

Portföy Yöneticisi (Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10’unu aşması ve kendileri yönetmeleri halinde)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Portföy Yöneticisi (Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10’unu aşması, kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dahil edilmesi halinde)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

 

Portföy Yöneticisi (Portföylerinin mevduat ve katılma hesapları hariç para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10’unu aşması ve kendileri yönetmeleri halinde)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Portföy Yöneticisi (Portföylerinin mevduat ve katılma hesapları hariç para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10’unu aşması, kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dahil edilmesi halinde)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

HALKA AÇIK ŞİRKETLER

 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca birinci ve ikinci grupta yer alan halka açık ortaklıklar)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü grupta yer alan halka açık ortaklıklar)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı veya

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİ

 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Konut Değerleme Uzmanı

Konut Değerleme Lisansı

KREDİ DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ

 

Kredi Derecelendirme Uzmanı

Kredi Derecelendirme Lisansı

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ

 

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

 

Ek-2

Yabancı Belgelerle Çalışma Hakkı

 

Yabancı Belgeler

Çalışılabilecek Unvan ve Görevler

The Chartered Financial Analyst Level 1

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler

The Chartered Financial Analyst Level 2

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler

The Chartered Financial Analyst Level 3

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler

General Securities Representative Examination (Series 7)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler

Chartered Institute for Securities and Investment Level 2 Award in Fundamentals of Financial Services

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler

Chartered Institute for Securities and Investment Level 3 Certificate in Investment Operations

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler

Chartered Institute for Securities and Investment Level 3 Certificate in Investments (Securities and Financial Derivatives)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler

 

Ek-3

Daha Önce Verilen Lisans Belgelerinin Denklik Durumu

 

Daha Önce Verilmiş Olan Lisanslar

Denk Olan Yeni Lisanslar

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Türev Araçlar Lisansı

Türev Araçlar Lisansı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

Kredi Derecelendirme Lisansı

Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı

Konut Değerleme Lisansı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı

Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

 

Ek-4

Daha Önce Başarılı Olunan Sınav Konularının Denklik Durumu

 

Daha Önce Başarılı Olunan Sınav Konuları

 

Denk Olan Yeni Sınav Konuları

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı

 

1. Genel Ekonomi

Genel Ekonomi

2. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları ile Yatırım Kuruluşları

3. Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Araçları 1 ve Sermaye Piyasası Araçları 2

4. Pay Piyasası

4, 5 ve 6 numaralı sınav konularından alınan notların ortalamasının 50’nin üzerinde olması halinde;

Finansal Piyasalar

5. Borçlanma Araçları Piyasası

6. Diğer Teşkilatlanmış Piyasalar ve Pazar Yerleri

7. İlgili Vergi Mevzuatı

Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme

8. Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz

Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

9. Takas, Operasyon, Saklama ve Kaydileştirme

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı

 

1. Genel Ekonomi ve Mali Sistem (Ortak Modül)

Genel Ekonomi

2. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku) (Ortak Modül)

Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları ile Yatırım Kuruluşları

3. Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları (Ortak Modül)

Sermaye Piyasası Araçları 1 ve Sermaye Piyasası Araçları 2

4. Ulusal ve Uluslararası Piyasalar

Finansal Piyasalar

5. Finansal Yönetim

Finansal Yönetim ve Mali Analiz

6. Analiz Yöntemleri

Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

7. Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim

Muhasebe ve Finansal Raporlama

8. İlgili Vergi Mevzuatı (Ortak Modül)

Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme

Türev Araçlar Sınavı

 

1. Genel Ekonomi ve Mali Sistem (Ortak Modül)

Genel Ekonomi

2. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku) (Ortak Modül)

Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları ile Yatırım Kuruluşları

3. Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları (Ortak Modül)

Sermaye Piyasası Araçları 1 ve Sermaye Piyasası Araçları 2

4. Türev Araçlar

4, 5 ve 6 numaralı sınav konularından alınan notların ortalamasının 50’nin üzerinde olması halinde;

Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi

5. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi

6. Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma

7. Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

8. İlgili Vergi Mevzuatı (Ortak Modül)

Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı

 

1. Gayrimenkul Değerleme Esasları

Gayrimenkul Değerleme Esasları

2. Mesleki Mevzuat ve Meslek Kuralları

2 ve 5 numaralı sınav konularından alınan notların ortalamasının 50’nin üzerinde olması halinde;

Gayrimenkul Mevzuatı

3. İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

4. Temel Finans Matematiği

Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

5. İlgili Vergi Mevzuatı

2 ve 5 numaralı sınav konularından alınan notların ortalamasının 50’nin üzerinde olması halinde;

Gayrimenkul Mevzuatı

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı

 

1. Konut Değerlemesi ve Temel Finans Matematiği

Gayrimenkul Değerleme Esasları

2. Mesleki Mevzuat ve Meslek Kuralları, İlgili Vergi Mevzuatı

Gayrimenkul Mevzuatı

Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı

 

1. Genel Ekonomi ve Mali Sistem (Ortak Modül)

Genel Ekonomi

2. Sermaye Piyasası Hukuku ve Anonim Şirketler Hukuku (Ortak Modül)

Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları ile Ticaret Hukuku

3. Kredi Derecelendirmesi ve Finans

Kredi Derecelendirmesi

4. Finansal Raporlama ve Denetim

Muhasebe ve Finansal Raporlama

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı  

 

1. Genel Ekonomi ve Mali Sistem (Ortak Modül)

Genel Ekonomi

2. Sermaye Piyasası Hukuku ve Anonim Şirketler Hukuku (Ortak Modül)

Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları ile Ticaret Hukuku

3. Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim


 

 

BİLGİ FORMU

Adınız-Soyadınız
E-Mail Adresiniz
Telefon
Konu
Mesajınız